نویسنده = گلکاری، صابر
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی ژنوتیپ‌های ﺟﻮ ﺑﺮاﺳﺎس ﺻﻔﺎت مورفوﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺗﺤﻤﻞ به تنش خشکی تحت شرایط دیم و آبیاری تکمیلی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 153-176

فرهاد آهک پز؛ ایرج برنوسی؛ بابک عبدالهی؛ صابر گلکاری؛ جعفر جعفرزاده؛ سریپادا یودوپا